APURAHAT JA VEROTUS

Apurahat jaetaan kohdeapurahoihin ja työskentelyapurahoihin, verottaja jakaa ne lisäksi verollisiin ja verottomiin.

Myöntäjä ilmoittaa apurahat Tulorekisteriin ja ne tulevat näkyviin esitäytetylle veroilmoitukselle.

 

KOHDEAPURAHAT

Kohdeapurahat on tarkoitettu käytettäväksi tietyn produktion tai matkan tai hankkeen kustannuksiin. Niistä ei jää verotettavaa tuloa, kunhan ilmoittaa kulut veroilmoituksessa.

Apuraha näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa. Sen alapuolella on kohta ”Apurahoihin kohdistuvat menot”, joka on jaettu verottomiin ja verollisiin apurahoihin. Apurahan mukaan pitää valita oikea kohta ja avata ponnahdusikkuna, johon voi merkitä summia. Menot jaetaan työhuonevähennykseen, työvälineisiin ja materiaalikustannuksiin, matkakustannuksiin ja muihin menoihin. Esimerkiksi materiaalihankinnat, miksaus- ja masterointikulut, matkakulut yms.

Kohdeapurahasta saa vähentää ne kulut, jotka raportoidaan apurahan myöntäjälle. Ja toisinpäin: apurahalla katettuja kuluja ei saa laittaa vähennyksiin muualle tulonhankkimismenoihin.

 

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Työskentelyapurahat on tarkoitettu saajansa elämiseen eli verottajan termein elantokuluihin. Elantokuluja ei saa vähennyksiin. Jos saa työskentelyapurahan, siitä ei vähennetä taiteellisen toiminnan kuluja. Ne vähennetään mahdollisista muista tuloista. Jos muita tuloja ei ole ja kyseinen henkilö harjoittaa tulonhankkimistoimintaa eikä harrastustoimintaa, verotuksessa vahvistetaan tappio. Tämä tarkoittaa, että sitten kun muita tuloja kertyy, tappio eli siis kertyneet taiteellisen toiminnan kulut vähennetään niistä seuraavan 10 vuoden aikana.

Työskentelyapurahan saaja voi olla velvollinen ottamaan eläkevakuutuksen Myel-järjestelmästä. Myel-maksut saa vähentää ja se tehdään kohdassa Muut kulut > Yel tai Myel maksut.

 

VEROVAPAAT JA VERONALAISET APURAHAT

Julkisyhteisöjen maksamat opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten myöntämät avustukset ovat verovapaita ilman ylärajaa, esimerkiksi Pohjoismaisen neuvoston, valtion ja kuntien apurahat tai stipendit ovat tällaisia.

Muiden, myös Kulttuurirahaston, myöntämät apurahat ovat verollisia, jos valtion taiteilija-apurahan määrä ylittyy.  Vuonna 2023 se on 25 547,52 euroa. Apurahat lasketaan yhteen, jos niitä on useampi. Myös verovapaat apurahat otetaan mukaan yhteenlaskuun. Sitten vähennetään apurahoihin kohdistuvat menot.

Valtion taiteilija-apurahan määrän ylittävä osuus yksityiseltä taholta saatua apurahaa on verotettavaa tuloa.

 

RYHMÄN SAAMAT APURAHAT

Ryhmän apuraha saattaa näkyä kokonaan yhteyshenkilön veroehdotuksessa. Hänen pitää korjata tilanne ja ilmoittaa, kenelle muille osuus apurahasta kuuluu. Vastaavasti näiden pitää lisätä apuraha omalle veroilmoitukselle.

Ryhmän apurahasta vähennetään ensin ryhmän kulut ja jos jotain jää jäljelle, kukin saaja voi vähentää omat kulunsa.

 

Apurahan saajia voivat olla vain hakemuksessa mainitut henkilöt. Jos apurahasta maksetaan jollekulle muulle, se ei enää ole apurahaa vaan palkkaa, josta siis maksetaan ennakonpidätys ja muita työnantajan pakollisia maksuja.

 

Linkkejä

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/tayttoohjeet/10-apurahat-t%C3%A4ytt%C3%B6ohje/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48885/apurahojen-stipendien-ja-tunnustuspalkintojen-verotus7/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/